Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

Kategoria: wytyczne

W związku z dynamicznym rozwojem systemów generatywnej sztucznej inteligencji i wynikającą z niego koniecznością dostosowywania kształcenia akademickiego, Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła 8 grudnia 2023 r. uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. W przyjętej przez URK uchwale znalazły się wytyczne i rekomendacje skierowane zarówno do studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Prace nad regulacjami w zakresie wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji były prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w ciągu ostatnich miesięcy, a w ich ramach analizowano także dotychczas przyjęte dokumenty obowiązujące w polskich i zagranicznych uczelniach. Założony cel podjętych działań stanowiło wypracowanie wspólnych dla całej Uczelni standardów korzystania ze sztucznej inteligencji w ramach kształcenia na studiach w taki sposób, aby jednocześnie nie doprowadzić do przeregulowania wspomnianej tematyki. Prowadzone prace stanowiły odpowiedź na głosy wyrażane przez członków naszej społeczności, w tym także przedstawicieli studentów, czego wyrazem była uchwała nr 40 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 września 2023 r. w sprawie kształcenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Uchwała Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia określa zasady dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (SI) obowiązujące przy przygotowywaniu prac dyplomowych oraz prac i prezentacji zaliczeniowych. W przypadku prac dyplomowych podstawową regułę stanowi zasada, zgodnie z którą wykorzystanie systemów SI w przygotowaniu pracy wymaga uzgodnienia między opiekunem pracy dyplomowej i studentem przygotowującym pracę, obejmujące także określenie zakresu i sposobów wykorzystania systemów SI przy przygotowywaniu pracy. Na opiekunie pracy dyplomowej ciąży ponadto obowiązek bieżącego monitorowania postępów studenta w przygotowywaniu pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemów SI w sposób zapewniający weryfikację zakładanych do osiągnięcia efektów uczenia się. Ponadto wykorzystane systemy SI oraz cele i sposoby ich użycia powinny być opisane w pracy i czytelnie oznaczone, w szczególności we wstępie lub w rozdziale poświęconym metodom badawczym.

W przypadku prac i prezentacji zaliczeniowych cele, zakres i sposoby wykorzystania systemów SI mogą zostać określone w sylabusie lub przedstawione studentom przez prowadzącego zajęcia w formie umożliwiającej dostęp do nich przez cały okres trwania cyklu dydaktycznego przedmiotu. Ponadto za niedopuszczalne zostało uznane korzystanie z systemów SI podczas egzaminów pisemnych, chyba że polecenia egzaminacyjne lub treści zadań egzaminacyjnych określają sposób korzystania z systemów SI.

Uchwała zawiera także rekomendację, aby nauczyciele akademiccy i inni prowadzący zajęcia rozważyli wykorzystanie systemów SI w procesie kształcenia w celu lepszego przygotowania osób studiujących do wyzwań współczesności, a także zachęca do organizacji i regularnego udziału w szkoleniach dotyczących wykorzystania systemów SI w procesie kształcenia akademickiego.

URK rekomenduje ponadto, aby rady dydaktyczne i rady szkół doktorskich przeprowadziły dyskusje dotyczące wykorzystania systemów SI w procesie kształcenia odpowiednio na poszczególnych kierunkach studiów, jak i w szkołach doktorskich. Zgodnie z podjętą uchwałą rady dydaktyczne mogą ponadto uchwalić szczegółowe zasady korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia dla określonego kierunku studiów.